บริการวางแผนภาษีอากร

 
     
  ให้บริการวางแผนภาษีอากรโดยผู้เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ เพื่อทำให้เกิดความเชื่อมั่น ในเรื่องความถูกต้องในการตรวจสอบ เกี่ยวกับมาตรฐานในารตัดสินใจในการวิเคราะห์บัญชีต่อไป  
     
 
รับวางแผนทางด้านภาษีอากร (TAX PLANNING)
ให้คำปรึกษาทางด้านภาีษีอากร
ใ้ห้บริการในการจัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้นิติบุคคล และภาษีประเภทต่าง ๆ
ให้บริการจัดทำและยื่นแบบ และตรวจสอบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) ณ สถานที่ประกอบการ
ให้บริการจัดทำและยื่นแบบภาษีเงินเดือน
 
 
 
     
     
     
     
     
     
 
     
     
     

Designed by nongnoy.net

     
 
Copyright @ 2011 lawseri.com All right reserved