บริการตรวจสอบบัญชี

 
     
 
บริการตรวจสอบบัญชี รวมถึงการวิเคราะห์รายการบัญชี การวิเคราะห์งบการเงิน การตรวจสอบการจัดทำบัญชี เพื่อมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยดำเนินการตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินที่ตรวจสอบว่าถูกต้องตามหลักการบัญชีรับรองทั่วไปหรือไม่เพียงใด
 
     
     
 
 
     
     
     
     
     
     
 
     
     
     

Designed by nongnoy.net

     
 
Copyright @ 2011 lawseri.com All right reserved