บริการจัดทำบัญชี

 
 
บริการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีในประเทศไทย และตามข้อกำหนดของประมวลรัษฎากร
จัดทำบัญชีสำหรับการประกอบการในรูปแบบร้านค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล มูลนิธิ สมาคม บริษัทจำกัด เป็นตัน
ปิดงบการเงินประจำปี
จัดทำบัญชีและปิดบัญชีเป็นรายเดือน เช่น งบทดลอง งบกำไร(ขาดทุน) งบดุล
จัดทำสต็อกสินค้า และวัตถุดิบ
 
 
 
 
 
 
บริการให้คำปรึกษาทางด้านบัญชี
 
 
ให้คำปรึกษาทางด้านจัดทำบัญชี
ให้คำปรึกษาด้านบัญชีต่าง ๆ
 
 
 
 
บริการวางระบบบัญชีทั่วไป
 
 
รับวางระบบบัญชี โดยเน้นหลักการบัญชีที่เชื่อมโยงกับหลักการภาษีอากร
รับวางระบบบัญชี ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ และระบบ manual
 
 
 
 
บริการด้านประกันสังคม
 
 
รับขึ้นทะเบียนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
รับยื่นแบบประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
บริการแจ้งเพิ่ม / ลด พนักงาน และคนงาน
บริการเบิกชดเชยต่าง ๆ
 
 
 
     
     
     
 
     
     
     

Designed by nongnoy.net

     
 
Copyright @ 2011 lawseri.com All right reserved